Skip to content
> Cita prèvia

CITA PRÈVIA

Requisits per a l’obtenció de l’abonament:

Particulars:

S’aplicarà únicament a les persones que ho sol·liciten en el temps i forma establits per l’Administració i tinguen el seu domicili, segons el padró municipal, en la zona regulada sol·licitada, adjuntant els següents documents:

  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o document que substituïsca en cas de persones estrangeres.
  • Certificat d’empadronament en vigor expedit per l’Ajuntament de Cullera.
  • Fotocòpia del document acreditatiu de la propietat del vehicle, havent de constar en aquest el mateix domicili que en el de residència. A aquest efecte s’entendrà propietari d’un vehicle a qui conste així en el Permís de Circulació expedit per la Prefectura de Trànsit. Així mateix tindran la consideració de propietari d’un vehicle, els qui no tenint la titularitat en el permís de circulació, acrediten disposar d’un contracte en vigor d’arrendament del vehicle.

 

S’expedirà una única targeta per domicili

Empreses i autònoms:

Les persones físiques o jurídiques que exercisquen una activitat comercial, industrial, professional, laboral o de serveis, en un establiment situat en la zona afectada, podran obtindre un abonament per període quadrimestral, amb els següents requisits i limitacions:

  • L’activitat haurà de situar-se dins de la zona regulada.
  • El vehicle estarà a nom del titular de l’activitat o del treballador sol·licitant.
  • Haurà d’acreditar-se la titularitat de l’establiment o la relació laboral, segons siga procedent, així com l’adscripció a aquest centre de treball.

 

S’expedirà una targeta quan l’establiment tinga menys de 10 treballadors adscrits a aquest centre de treball.
3 targetes, com a màxim, si disposa entre 10 i 50 treballadors adscrits a aquest centre.
10, com a màxim, en cas que dispose de més de 50 treballadors adscrits a aquest centre.

Cita previa
Calendar is loading...
-
Disponible
25
-
Reservado
25
-
Pendiente
captcha

Si ho desitja, pot adjuntar documentació prèviament abans de la cita

Adjuntar documentació (opcional):