Skip to content
> Condicions generals de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació de serveis (d’ara en avant, «Condicions») a través del lloc web oracullera.com, propietat de Pavapark Mobilitat, S.L., d’ara en avant, PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren també en l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions podran ser modificades en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment de realització de les comandes. Per a major seguretat de l’USUARI les condicions generals de contractació aplicables al contracte en qüestió seran remeses juntament amb el justificant de la contractació del servei al correu web que indique l’USUARI.

Els contractes no estaran subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament assenyalats en el Codi Civil, el de Comerç, el text Refós de la Llei General de la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei de Societat de la Informació I Comerç Electrònic i la Llei de Comerç Minorista o en altres lleis especials.

L’acceptació de les condicions realitzada durant el procés de contractació comportarà la conformitat de l’USUARI amb el contingut d’aquest document:

 • Ha llegit, entén i comprén l’ací exposat.
 • És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
 • Assumeix totes les obligacions ací disposades.
 

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades al moment de la seua vigència a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que la venda dels seus serveis es realitza responsablement i concorde a la legislació vigent a Espanya, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això puga afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels serveis contractats per l’USUARI és Pavapark Mobilitat, S.L., amb domicili social en Carrer Tres Forques, 149 – 46014 València (València), NIF B98552847 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI +34 961 920 809.

I d’un altre, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament telemàtic d’un abonament d’ús en la zona regulada, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web.

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i en la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedisca al bloqueig immediat.

Una vegada ha sigut creada el compte d’usuari, s’informa que conforme al que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Activació de serveis.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Obligacions de les Parts.
 10. Despeses de transport.
 11. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 12. Procés de compra.
 13. Garanties aplicables.
 14. Garanties i devolucions.
 15. Llei aplicable i jurisdicció.
 

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals recollides en el present text.

Les condicions generals que regiran la contractació del servei seran les vigents al moment de la contractació. Per a major seguretat de l’USUARI, aquestes s’enviaran al correu electrònic registrat en el perfil de l’usuari, amb la data i hora en què s’ha produït la contractació del servei.

2. ACTIVACIÓ DE SERVEIS

El PRESTADOR no procedirà a l’execució del servei contractat fins que haja comprovat que s’ha realitzat el pagament per l’USUARI.

Com la comanda no comporta el lliurament físic de cap producte, sent els serveis contractats directament del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI respecte al procediment que ha de seguir per a realitzar aquesta contractació.

Falta d’execució del contracte a distància

Per a la prestació del servei, aquest estarà disponible des del mateix moment en què l’usuari haja efectuat el pagament del mateix i l’USUARI haja rebut el justificant de pagament, i podrà ser descarregat o activat segons les condicions del PRESTADOR i els termes contractats.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan la descàrrega o activació del servei no arribe a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI falsos, inexactes o incomplets.

La prestació del servei es considerarà realitzada en el moment en què l’USUARI haja contractat el servei, amb independència que l’USUARI faça ús o no del servei contractat.

En cas que el contracte no poguera ser activat en els termes contractats per causa imputable al PRESTADOR, l’USUARI tindrà dret a reclamar la devolució del preu pagat pel servei, o que se li descompte la part proporcional que haguera deixat de gaudir per culpa de la causa imputable al PRESTADOR.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presente el servei, tant en manera en línia, com fora de línia.

Com que la modalitat de la contractació és sobre un servei, aquest queda dins de les excepcions aplicables al desistiment, de les recollides en l’article 103 Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

No obstant això, el dret de desistiment se li concedeix a l’USUARI des que es produïsca la contractació del servei fins al dia i hora contractat per a l’inici del servei. Per a això haurà de registrar-se prèviament amb la finalitat de poder accedir als serveis contractats, i poder així cancel·lar-los. En aquest període de temps, l’USUARI podrà desistir del contracte sense cap cost.

A tall d’exemple, si s’ha contractat un abonament quadrimestral de la zona A de Setembre a Desembre el 15 de juliol. El període en què se li permet el desistiment serà des del 15 de juliol fins a l’1 de Setembre. Una vegada superada la data d’iniciació de l’abonament, no es podrà exercir tal dret. Això amb independència de la mena d’abonament que siga.

En el cas de sol·licitar la cancel·lació de l’abonament complint els requisits exposats anteriorment, el client rebrà, durant els 5 dies hàbils posteriors a la seua sol·licitud, l’import de l’abonament en la mateixa targeta que va utilitzar per a la compra.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI considere oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:

Postal: Pavapark Mobilitat, S.L., Carrer Tres Forques, 149 – 46014 València (València)
Telèfon: +34 961 920 809

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament de la causa que provocara la força major.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fora considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conéixer i acceptar les presents Condicions en tota la seua extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions de conformitat amb la versió vigent al moment de la contractació.

Donats els continus avanços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seues especificacions respecte de la informació facilitada en la seua publicitat, mentre que no afecte les característiques i el valor dels serveis contractats.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a les condicions de contractació tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que pogueren ser aplicables.

Els preus aplicables a cada servei són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost mentre es conforma la compra en el carret: articles, quantitats, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitze la comanda.

Una vegada realitzat la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat del servei com si no.

En el supòsit en què l’USUARI requerisca l’emissió de factura haurà de sol·licitar-lo emplenant els apartats recollits a aquest efecte en el formulari de contractació. Aquesta factura s’enviarà a l’e-mail indicat en l’apartat corresponent.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR +34 96 173 83 66 o via correu electrònic a l’adreça info@oracullera.com.

9. OBLIGACIONS DE LES PARTS

El PRESTADOR facilitarà informació detallada a l’USUARI de cadascuna de les transaccions realitzades en la zona blava per al seu control i emetrà la factura mensual corresponent a l’USUARI que comprendrà tots els càrrecs pels aparcaments efectuats durant el període, incloent el detall d’aquests càrrecs.

L’USUARI comunicarà amb immediatesa al PRESTADOR totes les incidències, errors i/o fallades de funcionament detectats al llarg de la prestació del servei.

L’USUARI actuarà en la zona blava amb la deguda diligència, respectant en qualsevol circumstància les normes i les condicions d’ús de l’espai de cadascun d’ells, de conformitat amb les bones pràctiques sectorials i les normes pròpies d’aquest.

L’USUARI es compromet a pagar íntegrament tots els imports, carregats en la seua targeta de crèdit, derivats dels estacionaments realitzats en la zona blava. Qualsevol càrrec per interessos o penalitzacions imputat per l’entitat financera vinculada a la targeta de crèdit utilitzada per l’USUARI, serà responsabilitat d’aquest, devent en el seu cas abonar al prestador aquest import.

Totes dues parts es comprometen a actuar amb bona fe i de conformitat amb les bones pràctiques habituals del sector.

10. DESPESES DE TRANSPORT

No existeixen despeses de transport.

11. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

L’USUARI realitzarà el pagament dels serveis contractats mitjançant targeta de dèbit o crèdit.

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions realitzades a través del lloc web oracullera.com

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquests fins, l’USUARI accepta que el prestador obtinga dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Oferim pagament 100% segur

El PRESTADOR garanteix que cadascuna de les transaccions realitzades és 100% segura. Totes les compres que realitzes en la nostra web estan avalades pel servidor segur de l’entitat bancària Banc Santander, de manera que les teues dades estan protegides i encriptades per la tecnologia més avançada, per la qual cosa és molt més segur enviar les teues dades al Servidor Segur dels bancs que pagar en una gasolinera, restaurant, etc.

Què ocorre quan envie les meues dades a través de la xarxa?

Quan realitzes la compra i tries la forma de pagament, en el moment de punxar sobre el botó de Pagament per targeta el lloc web connecta amb el Servidor Segur, a partir d’aqueix moment entres a navegar en zona segura i inscrius les teues dades bancàries en el Servidor Segur del banc, que s’assegura que l’operació reuneix els requisits de seguretat exigits i realitza l’operació, després de la qual apareix la confirmació de la mateixa i el comprador torna de nou a la botiga.

Podria conéixer algú la clau d’encriptació?

Cada vegada que un usuari es connecta a un Servidor Segur, aquest s’encarrega de generar una clau aleatòria per a la sessió que està establint amb l’usuari, mentre que el navegador del client genera una altra clau, igualment aleatòria, que li serveix per a identificar-se davant el servidor. Si en el moment en què s’ha establit una connexió segura, altres usuaris es connecten al servidor, es tornen a generar altres noves claus per a identificar els participants en la connexió. El Servidor Segur s’encarrega que les claus generades no coincidisquen mai mentre s’estableixen diverses connexions simultànies.

Com sé que realment s’ha establit una connexió segura?

Podràs saber si has connectat a un Servidor Segur si l’adreça URL comença per “https://”. A més, els navegadors més utilitzats ho indiquen de manera gràfica mitjançant una icona que mostra a l’usuari si hi ha o no una connexió segura (per exemple, en el cas d’Internet Explorer apareix el cadenat tancat groc).

Quin protocol de seguretat s’utilitza en les transmissions?

En les connexions amb el Servidor Segur s’utilitzen les últimes especificacions del protocol de seguretat standard en la xarxa: SSL.

Quina entitat financera avala la seguretat en les meues transaccions?

Quan realitzes una compra amb una targeta de dèbit o crèdit en la nostra Web s’estableix una connexió amb el Servidor Segur de Banc Santander, aporta tota la seua experiència i infraestructura tecnològica per a donar suport de manera segura i eficaç a totes les transaccions electròniques de compres que es facen en oracullera.com. Quan arriba una petició de pagament al Servidor Segur de Banc Santander, aquest s’encarrega de gestionar l’autorització o denegació, en temps real, del pagament d’aqueixa compra després de corroborar que totes les dades són correctes per a realitzar el pagament.

On pot obtindre més informació?

Si desitges ampliar informació sobre temes de seguretat pots recórrer a la que proporciona Banc Santander en el seu web, www.bancosantander.es.

3D Secure

La passarel·la de Banc Santander és compatible amb els nous protocols de pagament segur en internet introduïts per les marques Visa i Mastercard.

3D Secure és el sistema de pagament més segur amb targeta de crèdit perquè és capaç d’autenticar al titular de la targeta, garanteix que el client que està usant un número de targeta és realment el titular d’aquesta. Això es realitza mitjançant una clau secreta que el seu propi banc li facilitarà i que només coneixerà vosté, en la majoria dels casos aquesta clau es pot sol·licitar en línia. Per a més informació pot consultar la web del seu banc o posar-se en contacte amb ell.

Molt important

La nostra web només accepta el pagament amb targetes de crèdit que estiguen securizadas (3D Secure), per la qual cosa necessitarà una clau especial per a comprar per internet que haurà de proporcionar-li-la l’entitat financera emissora de la targeta, fent esment a la necessitat de tindre la clau virtual de 3D Secure. Recomanem utilitzar aquest sistema 3D Secure, vosté s’assegura que és l’únic que pot realitzar compres amb la targeta pel que es fa impossible el seu ús fraudulent en la xarxa, garantint la total seguretat de les transaccions.

Com protegim el teu pagament amb targeta de crèdit?

El PRESTADOR utilitza un servidor basat en un dels sistemes de pagament segur més fiables d’Internet: el protocol de seguretat SSL (Secure Socked Layer). (Si desitges més informació, visita www.ssl.com).

Totes les teues dades personals i la informació que ens transmetes viatja de forma encriptada a través de la xarxa, i es protegeixen i codifiquen abans d’enviar-se per al seu processament.

Per al pagament amb Visa i Mastercard només s’acceptaran transacciones CES (Comerç Electrònic Segur). Després de verificar que la targeta està adherida al sistema CES, el sistema contactarà amb el banc que l’ha emesa perquè el comprador autoritze la compra. Una vegada que el banc confirme l’autenticitat, s’efectuarà el càrrec en la targeta. En cas contrari la comanda serà cancel·lada.

La passarel·la de pagament que utilitzem per al teu pagament amb targeta de crèdit és de Banc Santander, que encripta les teues dades per mitjà del protocol SSL 256 bits. El nostre sistema no emmagatzema cap dada bancària de la teua targeta de crèdit, sinó que va directament al TPV Ecommerce (Terminal Punt de Venda) del Banc.

Què és SSL?

Els últims avanços en tecnologia de navegadors i servidors han facilitat l’ús de serveis web sense preocupacions relacionades amb el frau electrònic. Un exemple d’això és Secure Sockets Layer (SSL), desenvolupat per Netscape, un protocol de seguretat enviat a la Internet Engineering Task Force (IETF) com a esborrany d’Internet. Bàsicament, el protocol permet al navegador i al servidor d’una sessió web autenticar-se entre si i protegir la informació que, posteriorment, fluirà entre tots dos punts. Mitjançant l’ús de tècniques criptogràfiques com la codificació i la signatura digital, el protocol:

 • Permet als navegadors i servidors web autenticar-se entre si.
 • Permet als propietaris de llocs web controlar l’accés a servidors, directoris, arxius o serveis particulars
 • Permet compartir informació confidencial (com, per exemple, nombres de targetes de crèdit) entre el navegador i el servidor, mantenint-la inaccessible per a tercers.
 • Permet assegurar que les dades intercanviades pel navegador i el servidor no puguen corrompre’s, ja siga de manera accidental o deliberada, sense que això siga detectat.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que siga o siga considerada il·legal per les entitats de targetes de crèdit o el banc adquirent, que puga o tinga el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les entitats de targetes: la venda o oferta d’un servei que no complisca amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

12. PROCÉS DE COMPRA

Els nous abonaments es podran sol·licitar tant per la pàgina web com de manera presencial en l’oficina del servei.

En la secció Abonaments de la nostra Web es pot veure el llistat d’abonaments susceptibles a ser contractats. El procediment per a la contractació d’aquests abonaments és el següent:

 1. Accedir a la secció Abonaments fent clic en el menú superior.
 2. Seleccionar l’Abonament desitjat.
 3. Consultar la disponibilitat d’abonaments existents de les diferents classes.
 4. Seleccionar l’abonament d’interés.
 5. Afegir al carret.
 6. Accedir al carret, fent clic en el botó Veure Carret que es visualitza en afegir el producte al carret. O bé, des del botó amb la icona del carret situat en la part dreta del menú superior.
 7. Accedir a la pàgina de Finalitzar compra.
 8. Aportar les dades de contacte i crear un compte, o en cas de comptar amb una, iniciar sessió.
 9. Aportar la documentació necessària perquè siga possible validar les condicions d’accés a l’abonament per part del nostre personal.
 10. Realitzar comanda.

Després de la realització de la comanda, aquest quedarà en Espera, i encara no es procedirà al pagament d’aquest. L’abonament seleccionat quedarà reservat a l’espera que el nostre personal valide la documentació i que hi haja disponibilitat de l’abonament seleccionat.

S’atorgaran els abonaments per ordre d’arribada sempre que complisquen els requisits establits per l’ajuntament en l’ordenança municipal. Una vegada esgotats els abonaments disponibles les sol·licituds quedaran registrades en llista d’espera segons l’ordre de registre.

Una vegada validada la documentació i comprovada la disponibilitat de l’abonament seleccionat, s’enviarà una notificació mitjançant correu electrònic, amb un enllaç per a accedir al pagament d’aquest. També es podrà realitzar el pagament des de la secció El meu compte > Demanats, fent clic a Pagar en la comanda realitzada visible en el llistat.

13. GARANTIES APLICABLES

Tots els serveis oferits a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indique el contrari en la seua descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, conforme als criteris i condicions descrits en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

14. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferits respondrà a la regulació continguda en els articles del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estiga expressament establit. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que poguera suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tinga el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València (Espanya).