Skip to content
> Infraccions

INFRACCIONS

Infraccions

Tindran la consideració d’infraccions al que es disposa en la present ordenança les següents:

a) L’aparcament efectuat sense títol habilitant (tiquet en format paper o electrònic o targeta d’abonat) o amb títol habilitant no vàlid.
b) L’aparcament efectuat per espai de temps superior a l’assenyalat en el tiquet. Si el temps excedeix en més de 12 hores a l’assenyalat en el tiquet es considera que el vehicle no disposa de tiquet.
c) L’aparcament efectuat per un abonat sense utilitzar vàlidament la targeta o distintiu corresponent, per les següents causes:

  • La targeta s’hauria utilitzat per a estacionar fora de la zona (A: Centre o B: Sant Antoni i *Racó) en la qual estiguera autoritzat, sense tindre per tant pagat el tiquet que li habilite per a aqueixa zona.
  • La targeta d’abonat hauria caducat la seua vigència.

d) El romandre aparcat més de tres hores en un mateix carrer de les quals són objecte de regulació de zona blava, llevat que es dispose de targeta/distintiu de resident i s’estiga vàlidament autoritzat per a això.
e) La utilització de distintius d’abonats en vehicles diferents d’aquells per als quals va ser atorgat.
f) La falsificació i/o utilització fraudulenta del distintiu d’abonat, o del tiquet d’estacionament, llevat que constituïsca infracció penal.
g) Depassar amb motocicletes i ciclomotors l’horari màxim establit per a estacionar en la zona, o estacionar en la zona o en lloc no reservat per a aquesta mena de vehicles.

Anul·lació

En el cas que no s’haguera excedit en més de 12 hores el temps autoritzat pel títol habilitant, l’usuari podrà anul·lar la denúncia mitjançant l’obtenció en el parquímetre d’un tiquet d’anul·lació en format paper, o en format electrònic mitjançant els mitjans tecnològics implantats a aquest efecte per l’Ajuntament, per la quantia establida en l’Ordenança Fiscal o acord regulador de les tarifes per estacionament de vehicles en la Zona d’Estacionament Regulat, en el qual constarà l’hora de la seua expedició.

Igualment podran ser anul·lades les denúncies formulades per la comissió de les infraccions descrites en els paràgrafs c), d) i g) de l’article 12 d’aquesta ordenança, mitjançant l’abonament d’un tiquet d’anul·lació per la quantia establida en l’Ordenança Fiscal o acord regulador de les tarifes per estacionament de vehicles en la Zona d’Estacionament controlat, que s’obtindrà dels parquímetres en el mateix dia de la comissió de la infracció.

Per a fer efectiva l’anul·lació de la denúncia haurà de retirar-se del parquímetre el corresponent tiquet d’anul·lació o utilitzar els mitjans tecnològics implantats a aquest efecte.
En cas d’haver depassat el període de temps establit com a màxim per a poder realitzar l’anul·lació de denúncia els parquímetres o aplicació mòbil no permetran realitzar l’anul·lació.

No obstant l’anterior, si les denúncies són formulades pels Agents de la Policia Local no procedirà cap anul·lació.